Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W MYŚL ZASAD PSYCHOLOGICZNYCH

img-responsive

W myśl za­sad psychologicznych napięcie to do pewnych granic pełni funkcję przystosowawczą, jednak po ich prze­kroczeniu staje się czynnikiem zakłócającym równo­wagę psychiczną i utrudnia prawidłowe funkcjonowa­nie osobowości w środowisku. W warunkach przeciążenia psychicznego powstaje silne pobudzenie kory mózgowej, które zaburza orien­tację człowieka w otoczeniu, obniża samokontrolę, w wyniku czego przestaje on panować nad sytuacją i sa­mym sobą. Występuje wówczas tzw. dezorgani­zacja zachowania się, która przejawia się w zachowaniu impulsywnym, nieprzemyślanym, niece­lowym. Jedną z form tej dezorganizacji mogą być stany lękowe. Inną formą jest ar es ja (złość, wrogość) lub regresja, tzn. cofnięcie się na niższy poziom rozwoju, w którym stosowane są prymityw­niejsze sposoby rozwiązywania problemów, infantylne (niedojrzałe) formy reakcji lub wykonywanie zadań poniżej własnych możliwości.

w-mysl-zasad-psychologicznych

ABOUT THE AUTHOR