Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ROZWAŻENIE ZAGADNIEŃ

img-responsive

Po ogólnym rozważeniu zagadnień związanych z u- kładem człowiek-maszyna należy bardziej szczegółowo rozpatrzyć, na czym polega obciążenie psychiczne ope­ratora w tym układzie, podstawowym dla postępu w pracy produkcyjnej. Obciążenie psychiczne zależy zarówno od człowieka, jak też od maszyny. Nieprecyzyjne pod względem tech­nologicznym i niewłaściwe pod względem ergonomicz­nym maszyny, urządzenia lub narzędzia — nie zapew­niają dobrych efektów pracy, stwarzają zagrożenie dla operatora, obniżają jego sprawność, i wydajność. Rów­nocześnie jednak najlepiej działające maszyny, jeśli nie będą obsługiwane przez prawidłowo dobranego opera­tora o właściwym przygotowaniu, sprawności i odpo­wiedniej motywacji zawodowej — nie będą wydajne.

rozwazenie-zagadnien

ABOUT THE AUTHOR