Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Z PSYCHOLOGICZNEGO PUNKTU

img-responsive

Zagadnieniem ważnym z psychologicznego punktu widzenia jest oświetlenie i barwy w obrębie stanowis­ka pracy. Liczne badania określiły współzależność mię­dzy oświetleniem i doborem barw a wydajnością pra­cy i samopoczuciem pracownika. Oświetlenie jest jed­nym z najważniejszych fizycznych parametrów środo­wiska, ponieważ warunkuje ono czynności narządu wzroku, który odgrywa nadrzędną rolę w stosunku do innych receptorów dostarczających człowiekowi infor­macji. W ocenie psychologów informacje o zachodzą­cych w otoczeniu zmianach, uzyskiwane za pomocą wzroku, stanowią co najmniej 40°/o wszystkich infor­macji dostarczanych przez zmysły do kory mózgowej. Zagadnienie wykorzystania barw i ich wpływu na człowieka od dawna interesuje psycholo­gię.

z-psychologicznego-punktu

ABOUT THE AUTHOR