Breaking News
 |  | 

Inne tematy

DLA WIELU PRACOWNIKÓW

img-responsive

Dla wielu pracowników związanych z układem człowiek- -maszyna obciążeniem może być zmiana stosunków społecznych w całkowicie zautomatyzowanym zakła­dzie pracy (np. kopalni), gdzie zerwane zostały tra­dycyjne więzi istniejące dotychczas w zespołach ro­boczych. Innym rodzajem obciążenia jest konieczność pracy wielozmianowej, wynikająca ze ścis­łego współdziałania człowieka z maszyną w nowoczes­nym przemyśle. Dla wielu operatorów czynnik ten stwarza poważny problem ze względu na trudności przystosowania się do pracy nocnej. Nocna praca jest niepopularna. Jak wykazała analiza przeprowadzona w zautomatyzowanym zakładzie pracy w USA — 40% pracowników stwierdziło, że nie lubi pracy zmianowej, a tylko 14% oświadczyło, że ją lubi. Dla pozostałych było to obojętne.

dla-wielu-pracownikow

ABOUT THE AUTHOR