Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TRUDNOŚCI W PRZEBIEGU SNU

img-responsive

O trudnościach w przebiegu snu do­nosiło 84%) badanych, 45°/o — o trudnościach w je­dzeniu, a lltyo stwierdzało powstawanie konfliktów ro­dzinnych i społecznych. Rozwój automatyki stwarza nowe problemy psycho­logiczne, stawiając przed człowiekiem współczesnym wyższe wymagania. Wymagania te będą wzra­stały w przyszłości w związku z koniecznością stero­wania wielkimi układami, różniącymi się od dzisiej­szych nie tylko ilością elementów i czynności, ale tak­że ich jakością. W niektórych układach rola człowieka ograniczy się jedynie do systematycznej obserwacji i kontroli maszyny lub złożonych urządzeń działają­cych według z góry ustalonych programów. W innych natomiast — operator stanowić będzie najważniejsze ogniwo przekazywania i opracowywania informacji.

trudnosci-w-przebiegu-snu

ABOUT THE AUTHOR