Breaking News
 |  | 

Inne tematy

DUŻO PUBLIKACJI

img-responsive

Ze względu na to, że ukazuje się u nas dużo publikacji na ten temat (np. E. Grandjean. „Fizjologia pracy”, 1971, PZWL), a także coraz licz­niejsze są wydawnictwa ergonomiczne (np. S. Filip­kowski, „Ergonomia przemysłowa”, 1970, WNT lub P. Krasucki i J. Rosner, „Vademecum ergonomiczne”, 1969 KiW), nie będą tu szerzej omawiane warunki ma­terialnego środowiska pracy. Zatrzymamy się jedynie na tych, które są najczęściej spotykane i mogą być z psychologicznego punktu widzenia istotne, jako obcią­żające sferę psychiczną człowieka pracującego. Do zewnętrznych warunków pracy należą czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne…. C z y n n i k i fi­zyczne, określane jako mikroklimat, to temperatura, ruch i wilgotność powietrza, zawartość tlenu, ciśnienie atmosferyczne, zanieczyszczenie powietrza (pyłowe i ga­zowe) itp.

duzo-publikacji

ABOUT THE AUTHOR