Breaking News
 |  | 

Inne tematy

INNE CZYNNIKI

img-responsive

Do innych czynników fizycznych należy ha­łas, drgania, promieniowanie (np. elektromagnetyczne, pozafiołkowe, cieplne, jonizujące) i oświetlenie. Każdy z tych czynników może wywierać szkodliwy wpływ na organizm człowieka zatrudnionego na różnych stano­wiskach pracy, może być przyczyną zmęczenia, zmniej­szenia zdolności do pracy, a także przyczyną chorób zawodowych. Wiele z nich wywiera ujemny wpływ na układ nerwowy, np. hałas lub promieniowanie elek­tromagnetyczne (mikrofale). Liczne badania psychologiczne nad wpływem tempe­ratury na człowieka wykazały, że niewłaściwe warunki termiczne są ważnym czynnikiem utrudniającym opty­malizację przystosowania człowieka do środowiska pracy. Stwierdzono, że praca umysłowa i praca wyma­gająca precyzji ruchów są nejefektywniejsze w warun­kach tak zwanego komfortu cieplnego, to znaczy przy temperaturze 20—28C.

inne-czynniki

ABOUT THE AUTHOR