Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OBOK CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

img-responsive

Obok czynników zewnętrznych również reakcje czło­wieka determinują zakres, rodzaj i siłę tego obciążenia oraz jego ujemne skutki w postaci odczucia zmęczenia, rozwoju nerwic lub schorzeń psychosomatycznych. Codzienne obserwacje zachowania się ludzi wskazują na liczne przykłady odchyleń ich reakcji od linii, sta­nowiących wypadkową różnych obciążeń psychicz­nych, mających swe źródło w wielu sytuacjach, bodź­cach albo zdarzeniach. Odchylenia te zależą od różnic indywidualnych i od mechanizmów regulujących czyn­ności człowieka. Różnice indywidualne u- jawniają się wówczas, gdy w tych samych okolicznoś­ciach różni ludzie różnie reagują, lub inaczej się za­chowują od pozostałych. Skoro warunki -środowiska lub sytuacje są takie same — to przyczyna różnic w reakcjach tkwi w samych ludziach.

obok-czynnikow-zewnetrznych

ABOUT THE AUTHOR