Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WAŻNA GRUPA CZYNNIKÓW

img-responsive

Ważna grupa czyn­ników warunkujących zachowanie się człowieka — to czynniki wewnętrzne, aktywizujące i ukierunkowujące, określane jako mechanizmy regulacji za­chowania się. Od nich zależy przebieg i organiza­cja czynności człowieka i one, w świetle współczesnej psychologii, składają się na jego osobowość. Wyjaśnieniem zagadnień różnic indywidualnych i mechanizmów regulacji zachowania zajmuje się psy­chologia osobowości, rozpatrując wiele czynników wa­runkujących działanie człowieka w różnych sytuacjach. Problem . względnie niezmiennych dyspozycji, czyli właściwości od których zależy przebieg procesów psy­chicznych człowieka, stał się bardzo aktualny podczas rozważania tak typowego dla współczesnej nauki i tech­niki zagadnienia różnic i podobieństw między czło­wiekiem a maszyną. Zagadnieniem tym zajmuje się psychologia pracy.

wazna-grupa-czynnikow

ABOUT THE AUTHOR