Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OBOK TEMPA PRACY

img-responsive

Stopień deficytu czasu jest wyznaczo­ny przez stosunek czasu, w jakim operator powinien wykonać zaprogramowane czynności — do czasu, w jakim może je wykonać.Drugim źródłem obciążenia, obok tempa pracy, jest dolna i górna granica częstotliwości syg­nałów, aktów decyzji i czynności. Zarówno górne, jak też dolne granice napływu informacji obciążają naszą psychikę z powodu silnej koncentracji uwagi albo jej rozproszenia. Ostatnio specjalne zainteresowa­nie budzi obciążenie operatora informacjami, ich czę­stotliwością lub zmiennością w różnych rodzajach pra­cy, wymagającej stałej czujności, czyli ciągłej go­towości do działania. Znacznej czujności wymaga także rzadkie i nierównomierne pojawianie się sygnałów. Praca operatora w takich warunkach jest nużąca i jak wykazały badania, jej wydajność spada już po 30 mi­nutach.

obok-tempa-pracy

ABOUT THE AUTHOR