Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CZĘSTE WŁAŚCIWOŚCI

img-responsive

Z tymi właściwościami wiąże się tempo pracy operatora oraz częstotliwość i kolejność korzystania z poszczególnych urządzeń sterowniczych w procesie pracy. Tempo pracy operatora, dowolne lub narzu­cone, jest określane przez liczbę i częstotliwość kolej­nych operacji w jednostce czasu. Właśnie tempo na­rzucone, wymagające przyspiesżenia odbioru informa­cji, podejmowania ‘decyzji i wykonywania czynności, wydaje się być podstawowym źródłem obciążenia psy­chicznego operatora w układzie człowiek-maszyna. Z pojęciem tempa pracy wiąże się pojęcie deficytu czasu, charakterystyczne dla określania warunków pracy operatora, np. w warunkach lotu, kierowania szybkim pojazdem, w pracy montażowej. Deficyt cza­su występuje w procesie pracy, w której człowiek wy­konując kolejne operacje nie może zdążyć w wyzna­czonym okresie.

czeste-wlasciwosci

ABOUT THE AUTHOR