Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OD CZEGO ZALEŻĄ REAKCJE

img-responsive

Przed próbą przedstawienia niektórych, możliwości obrony, a raczej samoobrony przed ujemnym wpły- j wem obciążenia psychicznego, wynikającego z różnych źródeł omówionych poprzednio, należy chociaż w naj- : ogólniejszym zarysie rozważyć niektóre reakcje współ­czesnego człowieka na to obciążenie. Przy analizie re- j zultatów zmian, jakie niesie wszelki postęp, często za- ‘ pominamy, że skutki te zależą nie tylko od rodzaju j zmian, lecz także od reakcji człowieka uwarunkowa- i nych jego właściwościami.    Obraz współczesnego człowieka, to obraz istoty uwikłanej w różne stosunki ze światem, z otoczeniem, ; z innymi ludźmi. Dzięki temu uwikłaniu podlega on \ rozmaitym obciążeniom. Analizowaliśmy dotychczas j człowieka jako jeden z czynników różnych układów, { a mianowicie układu człowiek-środowisko, człowiek-praca i człowiek-maszyna.

od-czego-zaleza-reakcje

ABOUT THE AUTHOR