Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SPEŁNIANA ROLA

img-responsive

Już dziś spełnia tę rolę w sterowaniu rakietami ko­smicznymi lub elektrowniami atomowymi. Układy ta­kie bez bezpośredniego udziału człowieka nie wypełnią swoich funkcji, ponieważ urządzenia same nie rozwiążą zadań, nie zabezpieczą sprawności działania i nie uzy­skają oczekiwanych rezultatów.Jak wykazały dotychczasowe rozważania — współ­działanie człowieka z maszyną w procesie pracy jest złożone i zależy od wielu elementów składowych i sto­sunków, jakie między nimi zachodzą. Człowiek, jako operator, włączony jest do szerszego systemu społecz­nie zorganizowanej pracy. Ze względu na to, że zada­niem jego jest nie tylko obsługiwanie maszyny, lecz wytwarzanie określonych wartości i odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu pracy — stanowi on ogniwo nadrzędne w układzie człowiek-maszyna.

spelniana-rola

ABOUT THE AUTHOR