Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POJĘCIE INFORMACJI

img-responsive

Oczywiście pojęcie „informacja” nie równa się tu potocznemu pojęciu informacji szeroko ro­zumianej jako wiadomości o stanie jakieś rzeczy. W cybernetyce pojęcie „informacji” oznacza ciąg sy­gnałów przekazywanych od nadajnika do odbiornika, nagromadzonych w kanale łączności, którego najważ­niejszą charakterystyką jest pojemność, czyli zdolność przepustowa, wyrażona właśnie w ilości bitów na sekundę. W psychologii eksperymentalnej zebrano liczne dane o    progach wrażeń, spostrzeżeń, rozpoznań i czasu re­akcji prostych oraz złożonych. Dane te stanowiły punkt wyjścia dla określenia maksymalnej szybkości przeka­zywania informacji. Szybkość tę przyjęto za wskaźnik zdolności przepustowej kanału. Sprawność funkcjono­wania układu człowiek-maszyna zależy od szybkości przepływu informacji od maszyny do człowieka.

pojecie-informacji

ABOUT THE AUTHOR