Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W LICZNYCH BADANIACH

img-responsive

Szyb­kość ta nie może przewyższać zdolności przepustowej „wejścia sensorycznego” człowieka. Podobnie szybkość wprowadzania rozkazów do maszyny nie może być wyższa, niż zdolność przepustowa „wyjścia motorycz- nego” człowieka (Łomow, 1966). W licznych badaniach uzyskano różne wyniki od­nośnie szybkości przekazywania informacji. Stwierdzo­no, że maksymalna szybkość ulega zmianie wraz ze zmianą alternatywnych elementów wyboru. Usystema­tyzowanie niektórych wyników badań nad różnymi ro­dzajami działalności przedstawia wykres na ryc. 15. Wskazuje on na maksymalną ilość informacji przeka­zywanych człowiekowi, między innymi podczas czy­tania, pisania iliczenia.

w-licznych-badaniach

ABOUT THE AUTHOR