Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POWSTAJĄCE OBAWY

img-responsive

Powstają one wtedy, kiedy pracownik wiedząc, że może być narażony na ujemny wpływ jakiegoś czynnika, w przypadku wystąpienia schorzeń u kilku osób, jest przekonany, że one występują również u niego. Psy­choza taka charakteryzuje się urojonymi objawami chorobowymi, które nie znajdują obiektywnego po­twierdzenia w analizach lekarskich. Inną grupą czynników, które mogą stanowić źródło obciążenia psychicznego człowieka, jest stanowis­ko pracy. Obciążenie to może być wynikiem niedo­statecznego uwzględnienia możliwości i potrzeb czło­wieka przy opracowywaniu konstrukcji i projektów maszyn, urządzeń, narzędzi, pomieszczeń, niedostrzega­nia przez konstruktorów barier psychologicznych, które nie są możliwe do przekroczenia przez człowieka.

powstajace-obawy

ABOUT THE AUTHOR