Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TYPOWE ZAGROŻENIA

img-responsive

Zagadnienie typowych zagrożeń zawodo­wych jest przez medycynę coraz wnikliwiej analizo­wane, w wyniku czego opracowuje się metody ich oce­ny i zwalczania. Szeroki przegląd tych zagadnień’ zo­stał dokonany w pracy pt; „Typowe zagrożenia zawo­dowe” (P. Krasucki, J. Leowski, A. Rogoziński, 1973, Wyd. Związkowe CRZZ). Autorzy omawiają fizyczne, chemiczne i biologiczne szkodliwości, wskazując rów­nocześnie zasady profilaktyki. Zagadnienia te są ważne również z psychologicznego punktu widzenia, ponie­waż w pracy zawodowej niekiedy odczuwamy niepokój, nie znając rodzaju zagrożeń, jakie stwarza nam śro­dowisko robocze i często je przeceniając (lub niedoce­niając).Nadmierna obawa niektórych pracowników przed za­truciem jest niekiedy przyczyną tak zwanych pseudo- psychoz, stwierdzanych przez lekarzy przemysłowych.

typowe-zagrozenia

ABOUT THE AUTHOR