Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PRZEDSTAWIONE KRZYWE

img-responsive

Przed­stawiono krzywe pracy wykonywanej przez 150 mi­nut przez dwie osoby (rozwiązywanie testu psycho­logicznego). Wykres pokazuje, jak monotonna praca obniża wydajność, a podwyższa ją oczekiwanie blis­kiego wypoczynku.W podsumowaniu zagadnień związanych z współza­leżnością aktywności człowieka od informacji o śro­dowisku należy stwierdzić, że wyniki przedstawionych powyżej badań dowodzą związku aktywności człowieka z otoczeniem. Wskazują one, że struktura naszej psy­chiki jest określana przez bodźce środowiskowe i przez  naszą aktywność. Szeroki dopływ bodźców zmysłowych    jako źródeł informacji jest potrzebny człowiekowi dla orientacji w otoczeniu, dla jego kontroli i dla zacho­wania równowagi psychicznej.

przedstawione-krzywe

ABOUT THE AUTHOR