Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PRZYSTOSOWANIE JEST WARUNKOWANIEM

img-responsive

Przystosowanie staje się bardzo istotnym proble­mem w warunkach dzisiejszej cywilizacji, gdzie różno­rodne zmiany, wywołane gwałtownym postępem we wszystkich dziedzinach życia, zmuszają człowieka do stałego przystosowywania się do nowych zjawisk, zda­rzeń lub sytuacji. Powstało nawet pojęcie „chorób z nieprzystosowania”. Do nich zalicza się przede wszyst­kim niektóre nerwice. Przystosowanie jest uwarunkowane różnymi czynni­kami zarówno zewnętrznymi jak wewnętrznymi. Jeśli na przykład potrzeby, dążenia lub aspiracje człowieka są niezgodne z wymaganiami środowiska, z rolami spo­łecznymi, jakie wyznacza człowiekowi otoczenie, wów­czas mówimy o jego nieprzystosowaniu.Wiadomo każdemu z nas, że w różnych sytuacjach możemy odczuwać silne napięcie emocjonalne, charak­teryzujące się lękiem lub niepokojem.

przystosowanie-jest-warunkowaniem

ABOUT THE AUTHOR