Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POJĘCIE FIZJOLOGICZNE

img-responsive

Homeostaza jako pojęcie fizjolo­giczne oznacza zdolność żywego organizmu do zacho­wania względnie stałego stanu równowagi (np. dosto­sowania temperatury ciała do temperatury otoczenia) przez właściwą regulację procesów biologicznych. Zdol­ność ta warunkuje przystosowanie organizmu do wa­runków bytu.U człowieka proces ten jest bardziej skomplikowany, gdyż ludzie przystosowują się do otoczenia nie tylko dzięki zdolności do utrzymania równowagi homeostatycznej, lecz również dzięki zdolności do przekształca­nia środowiska. Termin przystosowanie albo adaptacja ma wiele znaczeń. W psychologii przy­stosowanie określamy najogólniej jako proces (albo je­go rezultat), jakiemu podlega człowiek w dążeniu do utrzymania równowagi między nim a środowiskiem. Potocznie, za przystosowanego uznajemy człowieka, który „daje sobie radę w życiu”, czyli ókreślamy tym terminem pewną właściwość człowieka, albo jego za­chowanie się.

pojecie-fizjologiczne

ABOUT THE AUTHOR