Breaking News
 |  | 

Inne tematy

STOSUNKI PRZESTRZENNE

img-responsive

Za minimum powierzchni nie zajętej przez urządzenia techniczne przepisy prawne przyjęły 2 m2 i 13 m3 wol­nej przestrzeni na pracownika. Z psychologicznego punktu widzenia to minimum może wydawać się nie­wystarczające, ponieważ ogranicza swobodę przebywa­nia i ruchu, co, jak wykazano poprzednio, działa ujem­nie na psychikę. Zagadnienie stosunków przestrzennych występują­cych na stanowisku pracy jest szczegółowo orpacowane przez psychologię inżynieryjną (L. Paluszkiewicz, 1968), co pozwoliło na ustalenie ogólnych zasad. Ich prze­strzeganie obniża obciążenie fizyczne i psychiczne pra­cownika w układzie człowiek—praca. Mimo to, nie wszystkie nowoczesne stanowiska pracy są prawidło­wo zaplanowane i zorganizowane, także nie wszystkie nowe rozwiązania narzędzi lub urządzeń są kompromi­sem między założeniami konstrukcyjnymi, a wymaga­niami człowieka.

stosunki-przestrzenne

ABOUT THE AUTHOR