Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TRUDNA ODPOWIEDŹ

img-responsive

Trudna jest odpowiedź na pytanie, ile informacji człowiek może spostrzec, zrozumieć i wykorzystać w określonym czasie. Zależy to od różnych czynników. Sprawność operatora związana z możliwością odpo­wiedzi na informacje jest wynikiem zbiorowym takich czynników jak: odbiór sygnałów za pośrednictwem na­rządów zmysłowych, czas potrzebny na podejmowanie decyzji, oraz czas przeznaczony na wykonywanie czyn­ności. Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na czas reakcji, jest złożoność decyzji. Nie zostało w pełni wyjaśnione zagadnienie sprawności psychicznej ope­ratora pod względem szybkości odpowiedzi na infor­mację. Jako średnią szybkość odpowiedzi operatora (reakcji) przyjęto około dwóch odpowiedzi na sekundę. Jest to wartość liczbowa, która wyraża „zdolność prze­pustową” pierwszego elementu układu: człowiek-ma- szyna, czyli człowieka.

trudna-odpowiedz

ABOUT THE AUTHOR