Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZASADNICZE ODCHYLENIA

img-responsive

Zasadnicze odchylenia od normalnej działalności o- peratora, w warunkach nadmiaru informacji przewyż­szającego jego możliwości pod względem ich odbioru i przekazywania, określane są jako błąd. Przeciąże­nie informacjami wywołane przekroczeniem „zdolnoś­ci przepustowej” operatora staje się przyczyną nastę­pujących zjawisk:opuszczenia sygnałów, czyli nie przetworzenia in­formacji przy skrajnym przeciążeniu;    zniekształcenia sygnałów, które polega na nieprawi­dłowym rozpoznaniu i na nieadekwatnej reakcji;    zahamowania w przekazywaniu sygnałów, czyli zwlekania z odpowiedzią w okresie dużego napły­wu informacji;   filtrowania, czyli przesiewu informacji, to znaczy dokonywania wyboru sygnałów określonego rodza­ju, a opuszczania innych;    zmniejszenia zakresu rozróżniania i rozpoznawania informacji;   włączania innych kanałów;    rezygnacji z realizacji zadania, przerwania działa­nia (Łuków).

zasadnicze-odchylenia

ABOUT THE AUTHOR