Breaking News
 |  | 

Inne tematy

UPROSZCZONY SCHEMAT

img-responsive

Uproszczony schemat, mimo że nie obejmuje wielu innych czynników, które mogą modyfikować funkcjo­nowanie układu człowiek-praca (np. umiejętności czło­wieka, jego postawy a także stosunki społeczne) wska­zuje na wzajemne powiązania między różnymi elemen­tami układu. Przebieg regulacji w tym układzie od­bywa się dzięki sprzężeniu zwrotnemu, to znaczy po­wrotnemu oddziaływaniu zjawiska na jego przyczynę. Człowiek za pośrednictwem receptorów <R), czyli na­rządów zmysłowych (wzrok, słuch, dotyk) odbiera syg­nały (SYG) idące od maszyny lub urządzenia.

uproszczony-schemat

ABOUT THE AUTHOR