Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CZYNNIKI SPOŁECZNE

img-responsive

Czynniki społeczne to różne grupy lub zespoły, w jakich człowiek pracuje, to układ stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy. Z punktu widzenia obciążenia psychicznego człowie­ka w układzie człowiek-praca do najczęściej analizo­wanych elementów należy człowiek, warunki pracy i maszyna. Schemat na ryc. 11 przedstawia ważniejsze czynniki, od których zależy funkcjonowanie tego układu, a mianowicie elementy środowiska material­nego, obejmujące warunki zewnętrzne (np. tempera­turę, oświetlenie), elementy środowiska technicznego (np. stanowisko pracy) oraz właściwości człowieka (pamięć, uwagę).

czynniki-spoleczne

ABOUT THE AUTHOR