Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WSZELKI POSTĘP

img-responsive

Wszelki postęp, jako wynik dążeń człowieka do zmia­ny rzeczywistości, do polepszenia warunków życia i do opanowania przyrody wskazuje, że w naturze człowie­ka leży chęć nagięcia rzeczywistości do własnych po­trzeb, pragnień i życzeń. Jeśli jednak to mu się nie udaje, nagina się sam do rzeczywistości i to wydaje się być jedynym rozsądnym krokiem, wtedy gdy nie ma innych możliwości. Konieczność utrzymania prawi­dłowych stosunków z otaczającym i stale zmieniają­cym się światem wymaga od człowieka stałej regulacji i wyboru odpowiednich reakcji. Relacje między człowiekiem a światem ujmujemy w kategoriach przystosowania, które jest najpowszechniej rozumiane jako zdolność do uzyska­nia równowagi. Przystosowanie wiąże się z pojęciem homeostazy.

wszelki-postep

ABOUT THE AUTHOR