Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WEDŁUG OBSERWACJI

img-responsive

Obserwacje wykazały, że silna izolacja informacyjna zakłóca prawidłowość reakcji człowieka w ekstremalnych warunkach, wywołując niekiedy dramatyczne zmiany w zachowaniu i w oso­bowości. Są one tym większe, im mniejsza jest aktyw­ność człowieka poddanego ograniczonemu dopływowi sensorycznej stymulacji. Najbardziej ekstremalne warunki bytowania, w ja­kie wszedł człowiek, to przestrzeń kosmiczna. Od kil­kunastu lat człowiek rozpoczął nową i niezwykłą dzia­łalność, jaką są loty kosmiczne i eksploracja innych planet. W tym rodzaju działalności spotęgowane nie­jako zostały wszystkie czynniki obciążające psychikę. Występuje tu realne zagrożenie, uwięzienie, izolacja, ograniczona możliwość pomocy innych ludzi i ryzyko każdego lotu.

wedlug-obserwacji

ABOUT THE AUTHOR