Breaking News
 |  | 

Inne tematy

MARGINES DOŚWIADCZEŃ

img-responsive

Jak wykazują dotychczasowe loty, mimo najwspanialszej techniki zawsze człowiek tak czy ina­czej musi ratować jej zawodność. Najdramatyczniej- szym tego przykładem był lot amerykańskiego statku Apollo-13, który tylko dzięki wiedzy i sprawności lu­dzi (astronautów i ekipy kierującej z ziemi lotem po­jazdu) zakończył się pomyślnie. Na marginesie doświadczeń psychologicznych nad deprywacją sensoryczną, prowadzonych dla potrzeb astronautyki, nasuwa się myśl, że rzeczywistość nie okazała się tak straszna, jak przewidywano. Człowiek dzięki postępowi nauki i techniki pokonał bariery fi­zjologiczne, uniemożliwiające mu życie poza orbitą Ziemi. Natomiast dzięki swym zdolnościom adaptacyj­nym i dzięki własnej aktywności pokonał bariery psy­chologiczne, które miały go czekać w przestrzeni kos­micznej.

margines-doswiadczen

ABOUT THE AUTHOR