Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WYNIKI BADAŃ

img-responsive

Wyniki badań, w których jako kryterium zastosowano liczbę błędów popełnianych w czasie rozpoznawania danych na podziałkach ekspono­wanych przez 0,12 sek. Okazało się, iż najbardziej czy­telne są skale okienkowe, natomiast pionowe podziałki powodują powstawanie największej liczby błędów. W innych badaniach stwierdzono, że o czytelności cyfr lub liter decyduje rozmieszczenie ich na tarczy. (A, B, C) i nieprawidłowych (a, b, c) sposobów roz­mieszczania oznaczeń cyfrowych na różnych zegarach. Jeśli podziałki są nieruchome, a wskaźniki ruchome, wtedy cyfry powinny być umieszczone na zewnątrz kresek podziałkowych, poziomo względem linii wzroku, a nie promieniowo (A—a).

wyniki-badan

ABOUT THE AUTHOR