Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CIĄGŁY POSTĘP TECHNICZNY

img-responsive

Ciągły postęp techniczny idzie w kierunku coraz większej automatyzacji procesów produkcyjnych, a zwłaszcza w kierunku automatyzacji sterowania procesami produkcji. Przedmiotem analiz psycholo­gicznych są, zależnie od stopnia ‘automatyzacji, albo procesy przyjmowania informacji i wykonania opera­cji (przy małym stopniu automatyzacji), albo procesy myślowe i podejmowanie decyzji (przy znacznym stop­niu automatyzacji). Drugim ważnym z psychologicznego punktu widzenia zagadnieniem jest określenie stop­nia uciążliwości pracy człowieka.Współdziałanie człowieka z maszyną w realizacji funkcji sterowania nią stwarza układ człowiek- -maszyna. Układ ten występuje wówczas, gdy czło­wiek ma do czynienia z maszyną, z urządzeniami, na­rzędziami. Pojęcie „maszyna” ma tu raczej charak­ter symboliczny, gdyż przez maszynę rozumiemy wszy­stkie niemal środki działania człowieka.

ciagly-postep-techniczny

ABOUT THE AUTHOR