Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W PRACY

img-responsive

W pracy, która daje konkretny wytwór materialny, wyróżnia się określony cel {realizacją jego jest rezul­tat pracy), przedmiot działania, czyli materiał {np. me­tal, drewno), określony sposób działania (np. toczenie, piłowanie) oraz środki działania, takie jak narzędzia lub maszyny. W pracy związanej z produkcją zasad­niczą rolę odgrywają czynniki techniczne i ludzkie. Efekty tej pracy są więc funkcją trzech grup czynni­ków, a mianowicie technicznych, indywidualnych i społecznych. Czynniki techniczne wiążą się z dziedziną instrumentalizacji pracy, która polega na stosowaniu różnych urządzeń, narzędzi, maszyn, spec­jalnych pomieszczeń, automatyzacji. Czynniki in­dywidualne obejmują m. in. stan psychofizyczny człowieka, jego umiejętności, zdolności, doświadczenie, potrzeby, aspiracje.

w-pracy

ABOUT THE AUTHOR