Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NEGATYWNE ZMIANY

img-responsive

Negatywne zmiany w psychice człowieka zaobserwo­wano również w licznych badaniach prowadzonych w warunkach naturalnych, w sytuacjach eks­tremalnych (skrajnych, krańcowych dla człowieka pod względem poziomu warunków bytowania) i przy ogra­niczonym dopływie różnych bodźców zmysłowych. Stwierdzono, że sytuacje takie stanowią źródło poważ­nego obciążenia człowieka nie tylko z powodu realne­go zagrożenia życia lub zdrowia, ale również z powo­du niedoboru informacji. Człowiek współczesny dzięki postępowi techniki wkracza na nowe tereny i eksploruje dla celów zawo­dowych i poznawczych rozmaite środowiska, do nie­dawna jeszcze dla niego niedostępne.

negatywne-zmiany

ABOUT THE AUTHOR