Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OCENA OBCIĄŻENIA

img-responsive

Ocena obciążenia psy­chicznego człowieka we współczesnym świecie, obok rozważenia układu człowiek-środowisko, wymaga roz­patrzenia układu człowiek-praca i człowiek-maszyna. Wśród ogromnego bogactwa form ludzkiej aktyw­ności największą rolę spełnia praca jako podsta­wowa forma czynności. Stanowi ona społecznie zorga­nizowany system działalności człowieka, której celem jest. zaspokajanie jego różnych potrzeb. Istotą pracy jest przekształcanie rzeczywistości dla realizacji po­trzeb jednostki i potrzeb społecznych. Właśnie praca stanowi podstawę postępu cywilizacji, podstawę zmian w środowisku i w samym człowieku.

ocena-obciazenia

ABOUT THE AUTHOR