Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SCHEMAT OCENY OBCIĄŻENIA

img-responsive

W schemacie oceny obciążenia psychicz­nego. człowieka w procesie pracy przyjęto jako punkt wyjściowy podział całego cyklu na trzy omówione po­przednio fazy, to znaczy na odbiór informacji, podej­mowanie decyzji i wykonywanie czynności. Mimo że jest to metoda bardzo uproszczona, dająca tylko orien­tacyjne dane, to jednak umożliwia porównywanie u- ciążliwości pracy odnośnie wysiłku psychicznego pra­cownika. Ocena tego wysiłku pozwala na właściwą or­ganizację pracy (np. wyznaczenie przerw na gimna­stykę czy posiłek) i na właściwy dobór pracowników do różnych zawodów. Pomiar wysiłku psychicznego oparto na następujących kryteriach oceny pracy: czę­stotliwość czynności (ilość), ich zmienność .-(różnorod­ność zmian), złożoność (skomplikowanie), dokładność wykonania (stopiej precyzji) oraz ich ważność, czyli wielkość wpływu tych czynności na przebieg produk­cji, jej jakość lub na bezpieczeństwo pracownika (por. „Ergonomiczna analiza uciążliwości pracy”, 1971).

schemat-oceny-obciazenia

ABOUT THE AUTHOR