Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Z PSYCHOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

img-responsive

Z psychologicznego punktu widzenia wszystkie u- względnione w badaniach działania różnią się zasad­niczo między sobą swoją złożonością. Analizowano rów­nież bardziej złożone rodzaje działań, np. pracę kontro­lerów ruchu lotniczego. W uzyskanych wynikach za­znaczyła się duża zależność między zdolnością przepustówą a zadaniem i metodami jego wykonania. Iloś­ciowa ocena informacji przetwarzanej przez kontrolera wykazała, że przy wzroście szybkości informacji na­pływających do niego — rośnie liczba połączeń. Zwię­kszanie się to występuje jednak tylko do pewnego po­ziomu, po osiągnięciu którego aktywność pracy opera­tora spada. Ilustruje to wykres na rys. 16. 45 bit/min to maksymalna granica, określająca możliwości kon­trolera w zakresie przetwarzania napływających infor­macji (Łomow, 1966).

z-psychologicznego-punktu-widzenia

ABOUT THE AUTHOR