Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZBYT NISKIE WYMAGANIA

img-responsive

Przy stawianiu zbyt niskich wymagań mogą powstawać negatywne ustosunkowania do pracy (lekceważenie, niezadowolenie, niechęć). Poza tym zdrowy i sprawny człowiek może być mało wydajny wtedy, gdy mimo że lubi być aktywny — nie lubi swojej pracy.Różne czynniki decydują o przydatności za­wodowej pracownika. Obok stanu zdrowia, wy­kształcenia, kwalifikacji, osiągnięć zawodowych, wy­dajności pracy, ustosunkowania do zawodu — dużą rolę odgrywa jego sprawność psychiczna, jego zdol­ności, umiejętności, doświadczenie. One decydują wie­lokrotnie o tym, czy pracownik wykonuje swoje czynności, dobrze, czy tylko dostatecznie lub źle, czy praca daje mu zadowolenie, lub jest dla niego ciężkim, nie­przyjemnym obowiązkiem. Czynniki psychiczne decy­dują o łatwości przystosowania do działania w układzie człowiek-praca. Jeśli są one niewłaściwie ukształto­wane, tzn. niezgodnie z wymaganiami zawodu, wów­czas praca może wydawać się zbyt trudna (i być nią rzeczywiście), człowiek może popełniać błędy, powodo­wać wypadki oraz stwarzać zagrożenie dla siebie i in­nych.

zbyt-niskie-wymagania

ABOUT THE AUTHOR