Breaking News
 |  | 

Inne tematy

DOSTOSOWANIE DO PRACOWNIKA

img-responsive

Dostosowanie się pracownika do warunków no­woczesnej pracy wymaga zwiększonego wysił­ku psychicznego i mobilizacji sił. Mo­bilizacja ta objawia się zwiększoną wrażliwością or­ganów zmysłowych, wzrostem napięcia uwagi i jej kon­centracji, przyspieszonym procesem myślenia, a w za­kresie dynamiki ruchowej przyspieszeniem ruchów oraz wzrostem ich siły. Taka mobilizacja, której to­warzyszy napięcie emocjonalne, jest zjawiskiem pozy­tywnym z punktu widzenia efektów pracy, o ile nie przekracza poziomu funkcjonalnie użytecznego. Przy nadmiernej bowiem mobilizacji psychicznej tzw. hiper- mobilizacja ma nagatywny wpływ na sprawność czło­wieka. Sugestywny opis człowieka w takim stanie daje T. Tomaszewski (1968) pisząc: „Otrzymujemy obraz człowieka miotającego się, „zagonionego”, pracującego „na siłę”, nie widzącego, co się dzieje dokoła niego.

dostosowanie-do-pracownika

ABOUT THE AUTHOR