Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OSTATNI Z WYRÓŻNIONYCH CZYNNIKÓW

img-responsive

Ostatni z wyróżnionych wyżej czynników, który sta­nowić może źródło obciążenia psychicznego, to orga­nizacja pracy. Obciążenie to wiąże się z wadli­wie zaprojektowanym stanowiskiem roboczym, ze zły­mi warunkami fizycznymi, nieprawidłowym rozkładem czasu pracy i odpoczynku lub przerw, z nieodpowiada- jącym organizmowi człowieka rytmem pracy, ze zbyt szybkim tempem czynności (np. na taśmach montażo­wych), z koniecznością szybkiego reagowania na bodź­ce, jak np. w pracy operatora w dyspozytorniach, przy pulpitach sterowniczych, w centralach telefonicznych, na stanowiskach kontrolujących i kierujących powie­trznym ruchem lotniczym.

ostatni-z-wyroznionych-czynnikow

ABOUT THE AUTHOR