Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WOBEC POSTĘPU NAUKI

img-responsive

Wobec postępu nauki wyma­gania stawiane pedagogom, lekarzom, konstruktorom, naukowcom — stają się coraz większe, ze względu na konieczność stałego dokształcania się, podnoszenia kwa­lifikacji, większej dokładności i coraz sprawniejszej organizacji pracy.Współczesne klasyfikacje czynności zawodowych człowieka wg stopnia, w jakim go obciążają, opierają się na wielu kryteriach.Jeden z podziałów przyjmuje za podstawę klasyfi­kacji pracy stopień samodzielności, a mianowicie:pracę automatyczną, jednostajną, w której brak wyboru zadań i metod pracy, brak sytuacji wyma­gających decyzji,   pracę półautomatyczną, w której zadania i metody są jednakowe, ale rytm pracy jest zmienny; pra­ca taka wymaga pamięci i koncentracji uwagi (np. praca maszynistki, telegrafisty),   pracę wykonawczą, szablonową, według ustalonego programu, instrukcji, modelu; stawia ona większe wymagania pod względem uwagi, myślenia, pamię­ci (np. praca księgowego, szlifierza).

wobec-postepu-nauki

ABOUT THE AUTHOR