Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII

img-responsive

Wprowadzenie do psychologii podstawowych pojęć cybernetyki, a zwłaszcza najważniejszego jej działu, jakim jest teoria informacji (teoria kodowania, prze­kształcania, przekazywania oraz przechowywania in­formacji), pozwoliło na ścisłą analizę procesów — skła­dowych działania człowieka. Jest to:  odbiór informacji (przyjęcie i odczytanie sygnałów, spostrzeganie, zapamiętywanie),    przetwarzanie informacji (w węższym ujęciu — podejmowanie decyzji), gdzie udział bio­rą procesy myślowe i podejmowane na ich podsta­wie rozstrzygnięcia. Podejmowanie decyzji wiąże się z wyborem między alternatywami odpowiedzi i z organizacją odpowiedzi;  czynności zarówno motoryczne jak też umy­słowe. Mogą to być ruchy organów wykonawczych, tak zwanych efektorów (nogi, ręce, mięśnie innych części ciała) lub działanie polegające na przekształr caniu lub przemieszczaniu przedmiotów.

wprowadzenie-do-psychologii

ABOUT THE AUTHOR